تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران۲۷ فروردین ۱۳۹۷تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران


برگزاری دوره های آموزشی ویژه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار

برگزاری دوره های آموزشی ویژه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار * دوره آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری *دوره آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه کارگران تحت پوشش کارفرما * دوره آموزشی ایمنی عمومی و شناسایی خطرات ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها


ویدئو

https://www.aparat.com/baztabelm