لیست دوره های دپارتمان گردشگری


مهارت های دیپلم گردشگری

نام دوره: مهارت های دیپلم گردشگری

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۱ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۴۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گردشگری

نام دوره: مهارت های دیپلم گردشگری

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۴۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گردشگری

نام دوره: مهارت های دیپلم گردشگری

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۳ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۴۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات