لیست دوره های دپارتمان مدیریت خانواده


مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام دوره: مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام استاد: مژگان رضایی

تاریخ شروع: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام دوره: مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام استاد: مژگان رضایی

تاریخ شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام دوره: مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام استاد: مژگان رضایی

تاریخ شروع: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات