لیست دوره های بهداشت و ایمنی کار (HSE)


شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام استاد: آقای دکتر سلطانزاده

تاریخ شروع: ۱۵ دی ۱۳۹۵

روز ساعت برگزاری: 8-16 چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۸

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۲ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۳۹

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۱ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 14تا 19 چهارشنبه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
اصول بهداشت و ایمنی کار

نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9 تا 17 چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۳۸

شهریه: ۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
HSE-MS

نام دوره: HSE-MS

نام استاد: آقای مهندس ابوالفضل چیت ساز

تاریخ شروع: ۲۳ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
اصول بهداشت و ایمنی کار

نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

نام استاد: خانم مهندس طباطبایی / آقای مهندس سیاحی

تاریخ شروع: ۱۶ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام استاد: آقای مهندس سیاحی

تاریخ شروع: ۳۰ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۶۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس مساوات

تاریخ شروع: ۱۲ دی ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-17

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس صفری

تاریخ شروع: ۵ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 13-19

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس اسکندری

تاریخ شروع: ۵ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 7-13

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس امینی

تاریخ شروع: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 8-15

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۹ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
اصول بهداشت و ایمنی کار

نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

نام استاد: آقای مهندس خیاطی و آقای دکتر سلطانزاده و آقای مهندس علیاری

تاریخ شروع: ۱ دی ۱۳۹۵

روز ساعت برگزاری: 8-16 چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۸

شهریه: ۳۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام استاد: ***

تاریخ شروع: ۲۹ اردیبهشیت ۱۳۹۸

روز ساعت برگزاری: یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ساعت 13الی 19

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۹

شهریه: ۳۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام استاد: ***

تاریخ شروع: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

روز ساعت برگزاری: دوشنبه لغایت چهارشنبه ساعت 14 الی 19

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۳۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس حسینی

تاریخ شروع: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-16

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: خانم مهندس آبشاهی

تاریخ شروع: ۴ مرداد ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۴۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام استاد: آقای دکتر غلام نیا

تاریخ شروع: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 13 تا 20 سه شنبه و چهارشنبه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۹

شهریه: ۱۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام استاد: آقایان حسینی ، گلزاده و رمضانی

تاریخ شروع: ۲ مرداد ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 14 تا 20 سه شنبه الی پنج شنبه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات