لیست دوره های همه


شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام استاد: آقای دکتر سلطانزاده

تاریخ شروع: ۱۵ دی ۱۳۹۵

روز ساعت برگزاری: 8-16 چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۸

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۲ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۳۹

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۱ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 14تا 19 چهارشنبه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
اصول بهداشت و ایمنی کار

نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9 تا 17 چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۳۸

شهریه: ۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
نرم افزار Photoshop

نام دوره: نرم افزار Photoshop

نام استاد: خانم منور

تاریخ شروع: ۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: شنبه و دوشنبه ((صبح))

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۹

شهریه: ۳۴۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام دوره: مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام استاد: مژگان رضایی

تاریخ شروع: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام دوره: مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام استاد: مژگان رضایی

تاریخ شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
HSE-MS

نام دوره: HSE-MS

نام استاد: آقای مهندس ابوالفضل چیت ساز

تاریخ شروع: ۲۳ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
اصول بهداشت و ایمنی کار

نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

نام استاد: خانم مهندس طباطبایی / آقای مهندس سیاحی

تاریخ شروع: ۱۶ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام استاد: آقای مهندس سیاحی

تاریخ شروع: ۳۰ آذر ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-18

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۶۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس مساوات

تاریخ شروع: ۱۲ دی ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-17

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس صفری

تاریخ شروع: ۵ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 13-19

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس اسکندری

تاریخ شروع: ۵ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 7-13

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس امینی

تاریخ شروع: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 8-15

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام استاد: -

تاریخ شروع: ۹ شهریور ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
اصول بهداشت و ایمنی کار

نام دوره: اصول بهداشت و ایمنی کار

نام استاد: آقای مهندس خیاطی و آقای دکتر سلطانزاده و آقای مهندس علیاری

تاریخ شروع: ۱ دی ۱۳۹۵

روز ساعت برگزاری: 8-16 چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۸

شهریه: ۳۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام استاد: ***

تاریخ شروع: ۲۹ اردیبهشیت ۱۳۹۸

روز ساعت برگزاری: یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ساعت 13الی 19

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۹

شهریه: ۳۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام استاد: ***

تاریخ شروع: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

روز ساعت برگزاری: دوشنبه لغایت چهارشنبه ساعت 14 الی 19

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۳۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: آقای مهندس حسینی

تاریخ شروع: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

روز ساعت برگزاری: 9-16

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۵۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
حسابداری بازار کار

نام دوره: حسابداری بازار کار

نام استاد: آقای جلالی

تاریخ شروع: ۱ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
حسابداری بازار کار

نام دوره: حسابداری بازار کار

نام استاد: اقای فرجی

تاریخ شروع: ۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام دوره: برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام استاد: راحله متقاعد

تاریخ شروع: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران تحت پوشش پیمانکار

نام استاد: خانم مهندس آبشاهی

تاریخ شروع: ۴ مرداد ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 9-17 پنج شنبه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۴۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

نام استاد: آقای دکتر غلام نیا

تاریخ شروع: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 13 تا 20 سه شنبه و چهارشنبه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۹

شهریه: ۱۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام دوره: ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان پیمانکار

نام استاد: آقایان حسینی ، گلزاده و رمضانی

تاریخ شروع: ۲ مرداد ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: 14 تا 20 سه شنبه الی پنج شنبه

وضعیت دوره: پایان یافته

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۲۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
حسابداری بازار کار

نام دوره: حسابداری بازار کار

نام استاد: اقای فرجی

تاریخ شروع: ۳ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گردشگری

نام دوره: مهارت های دیپلم گردشگری

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۱ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۴۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گردشگری

نام دوره: مهارت های دیپلم گردشگری

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۴۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گردشگری

نام دوره: مهارت های دیپلم گردشگری

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۳ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۲۴۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
نرم افزار Photoshop

نام دوره: نرم افزار Photoshop

نام استاد: خانم منور

تاریخ شروع: ۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۳۴۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
نرم افزار Photoshop

نام دوره: نرم افزار Photoshop

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۶ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۳۴۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
نرم افزار Photoshop

نام دوره: نرم افزار Photoshop

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۶ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد((صبح))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۳۴۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گرافیک

نام دوره: مهارت های دیپلم گرافیک

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۱ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۶۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گرافیک

نام دوره: مهارت های دیپلم گرافیک

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۷ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۶۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم گرافیک

نام دوره: مهارت های دیپلم گرافیک

نام استاد: خانم ابادی

تاریخ شروع: ۲۶ مهر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۶۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام دوره: دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱۹ مهر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۶۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام دوره: دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۶۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام دوره: دوره آموزش کامل و حرفه ای طراحی سایت

نام استاد: امیر یکتا

تاریخ شروع: ۲۰ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۶۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
آموزش wordpress-آموزش وردپرس

نام دوره: آموزش wordpress-آموزش وردپرس

نام استاد: خانم امیری مهر

تاریخ شروع: ۱۹ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۴۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
آموزش wordpress-آموزش وردپرس

نام دوره: آموزش wordpress-آموزش وردپرس

نام استاد: خانم امیری مهر

تاریخ شروع: ۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۴۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

نام دوره: دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

نام استاد: هاشم ستاره

تاریخ شروع: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

نام دوره: دوره آموزش جامع و کاربردی Front End

نام استاد: هاشم ستاره

تاریخ شروع: ۸ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نویسی #C

نام دوره: برنامه نویسی #C

نام استاد: منصوره کرکه آبادی

تاریخ شروع: ۲ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۵۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نویسی #C

نام دوره: برنامه نویسی #C

نام استاد: خانم صدیقی

تاریخ شروع: ۱۰ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۵۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام دوره: برنامه نویسی تحت وب (ASP.Net MVC )

نام استاد: راحله متقاعد

تاریخ شروع: ۱۷ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۲۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نويسي جاوا

نام دوره: برنامه نويسي جاوا

نام استاد: امیر یکتا

تاریخ شروع: ۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۷۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نويسي جاوا

نام دوره: برنامه نويسي جاوا

نام استاد: خانم امیری مهر

تاریخ شروع: ۱۳ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۷۵۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نويسي جاوا

نام دوره: برنامه نويسي جاوا

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
 برنامه نويسي جاوا

نام دوره: برنامه نويسي جاوا

نام استاد: مژگان حوایی اهری

تاریخ شروع: ۲۴ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۸۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
برنامه نويسي موبايل ( ios and Android )

نام دوره: برنامه نويسي موبايل ( ios and Android )

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۹۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
برنامه نویسی پایتون

نام دوره: برنامه نویسی پایتون

نام استاد: عرفان تحریری

تاریخ شروع: ۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۰۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
طراحی وب با HTML5 و CSS3 (مقدماتی)

نام دوره: طراحی وب با HTML5 و CSS3 (مقدماتی)

نام استاد: مژگان رضایی

تاریخ شروع: ۱۵ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها((صبح))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۸۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
حسابداری بازار کار

نام دوره: حسابداری بازار کار

نام استاد: اقای فرجی

تاریخ شروع: ۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: پنجشنبه ها((صبح))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
حسابداری بازار کار

نام دوره: حسابداری بازار کار

نام استاد: اقای فرجی

تاریخ شروع: ۳ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۴۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
حسابداری بازار کار

نام دوره: حسابداری بازار کار

نام استاد: علیرضا صداقت

تاریخ شروع: ۱۱ آذر ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
حسابداری بازار کار

نام دوره: حسابداری بازار کار

نام استاد: اقای فرجی

تاریخ شروع: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روزهای زوج (( عصر))

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۳۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات
مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام دوره: مهارت های دیپلم مدیریت خانواده

نام استاد: مژگان رضایی

تاریخ شروع: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

روز ساعت برگزاری: روز های فرد

وضعیت دوره: در حال برگزاری

ظرفیت مانده: ۱۰

شهریه: ۱۵۰۰۰۰۰ تومان


پیش ثبت نامجزییات